+972 3 5151720

Eyal Hotel

Tel.: 02-6231000
21, SHAMAI ST, JERUSALEM